Všeobecné obchodní podmínky pro nákup investičního zlata a stříbra na splátky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti InvestičníZlato.cz s r.o., sídlem Černokostelecká 2020/20, Praha 10, 100 00, identifikační číslo: 047 51 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253030 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.investicnizlato.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dál „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.investicnizlato.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek je účinná dnem zveřejnění změněného znění obchodních podmínek na www.investicnizlato.cz. Kupní smlouva se řídí zněním obchodních podmínek platným v den učinění (odeslání) objednávky kupujícího v souladu s těmito obchodními podmínkami; toto neplatí v případě změny obchodních podmínek, které vyplývají ze změny obecně závazných právních předpisů.

II. Základní pojmy

„Trojská unce“ – 31.1034768 gramů.

London Fix“ (příp. Londýnský Fix) - pro účely těchto obchodních podmínek znamená cenu zlata a stříbra, kterou vyhlašuje dvakrát denně v případě zlata, a jednou denně v případě stříbra The London Bullion Market Association (dále jen „LBMA“), mezinárodní sdružení obchodníků s drahými kovy (www.lbma.org.uk). Fix je vyhlašován v amerických dolarech (USD) či Eurech (EUR) za jednu Trojskou unci (oz). Není-li uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se za London Fix zlata považuje odpolední London Fix vyhlášený v Eurech.

Rozhodný čas“ - čas rozhodný pro fixaci ceny je pondělí-pátek 14:00 středoevropského času (CET)

Kurz“ - pro účely těchto obchodních podmínek znamená kurz české koruny k EUR nebo USD vyhlašovaný každý všední den kromě svátků Českou národní bankou (www.cnb.cz)

Zboží“ nebo také „zlaté slitky“ a/nebo „stříbrné slitky“ – zlaté slitky s podílem zlata 99.99% (označováno též jako 999.9) a stříbrné slitky s podílem stříbra 99.9% (označováno jako 999.0), vyrobené rafinerií ze seznamu LBMA Good Delivery List.

Produkt“ - konkrétní typ Zboží, určený zejména obsaženým drahým kovem, ryzostí a hmotností. Produkt není určen výrobcem - vzhledem k tomu, že k doplacení slitku může dle těchto obchodních podmínek dojít až 24 měsíců po objednávce, nemusí být už původně nabízené slitky k dispozici, mohou mít jiný design apod. Dodaný Produkt bude mít ale vždy smluvenou specifikaci, tj. ryzost, hmotnost a bude od výrobce ze seznamu LBMA Good Delivery List.

Ryzost slitku“ – vyjadřuje podíl drahého kovu ve slitku.

Spořící plán“ - soubor parametrů určující podmínky pro opakovaný Nákup Produktu na splátky. Zejména jde o tyto parametry: Produkt, Premium, Doporučená měsíční úhrada a Cena dopravy.

Nákup Produktu na splátky“ - je jednotlivý obchodní případ spočívající v nákupu jednoho kusu Produktu za podmínek definovaných Spořícím plánem, hrazený alespoň jednou Splátkou.

Úložka“ – platba označená identifikačním číslem objednávky odeslaná Kupujícím a přijatá Prodávajícím.

Denní nákupní cena“ – je cena drahého kovu podle London Fixu přepočtená do Kč kurzem ČNB navýšená o Premium, a u stříbrných slitků dále navýšená o 21%. Denní cena se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Používá se k přepočtu Úložky na Odkoupenou hmotnost drahého kovu z Produktu. Prodejce si vyhrazuje možnost takto vypočtenou Denní nákupní cenu bez souhlasu kupujícího snížit. Tuto možnost může v průběhu obchodního případu využít opakovaně.

Premium“ – smluvní přirážka vyjádřena v procentech, o kterou je navýšen London Fix pro účel přepočtu Úložky na Odkoupenou hmotnost drahého kovu z Produktu. V rámci Spořícího plánu lze smluvit jiné Premium pro první Nákup Produktu na splátky a pro druhý a případně každý další Nákup Produktu na splátky.

Odkoupená hmotnost drahého kovu z Produktu“ - je hmotnost drahého kovu vypočtená jako podíl Úložky a Denní nákupní ceny zaokrouhlená na tři desetinná místa dolů.

Neodkoupená hmotnost drahého kovu z Produktu“ - je hmotnost drahého kovu ve slitku, která ještě nebyla odkoupena.

Splátka“ – Část Úložky, která odpovídá Odkoupené hmotnosti drahého kovu z Produktu, nejvýše však odpovídající Neodkoupené hmotnosti drahého kovu z Produktu, zaokrouhlená na celé koruny.

Přeplatek“ – Rozdíl Úložky a Splátky. Jde o odkoupenou hmotnost drahého kovu nad rámec hmotnosti slitku. Pokud jedna ze smluvním stran nepožádá o nezaložení nového Nákupu zboží na splátky dle odstavce IV, přeplatek se automaticky bere jako první Splátka nového Nákupu zboží na splátky. Pokud má navazující Nákup smluvené jiné Premium, u první Splátky vzniklé Přeplatkem předchozího Nákupu se pro výpočet Denní nákupní ceny bere Premium platné pro předchozí Nákup.

Datum fixace úložky“ – je datum nejbližšího budoucího London Fixu od přijetí Úložky. Při přijetí Úložky po Rozhodném čase je to datum nejbližšího budoucího London Fixu vyhlášeného po 23:00 dne přijetí Úložky.

Kupní cena slitku“ – je součet Splátek, na jejichž základě byla odkoupena celá hmotnost slitku.

Doporučená měsíční úhrada“ – doporučená minimální souhrnná výše Úložek v jednom měsíci.

Místo dodání“ – místo, které určí kupující v objednávce Zboží jako místo pro dodání objednaného Zboží, ve kterém se kupující zavazuje Zboží převzít. Místem dodání může být pouze místo nacházející se na území České republiky.

Cena dopravy“ – cena, za kterou Prodávající doručí Zboží na Místo dodání prostřednictvím Cenného psaní České pošty a.s.

Bankou“ – banka, u níž je veden bankovní účet prodávajícího, který je určen pro platby Splátek. Banka prodávajícího je určena v potvrzení objednávky zasílaném prodávajícím kupujícímu.

III. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Spořících plánů, které ukazují různé Prodávajícím nabízené možnosti Nákupů zboží na splátky. Těmito VOP není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání Produktu, za podmínek definovaných konkrétním Spořícím plánem, vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). V objednávkovém formuláři je kupující povinen vyplnit alespoň údaje, jež jsou označeny v objednávkovém formuláři jako povinné údaje. Nejsou-li vyplněny všechny povinné údaje v objednávce, objednávka se považuje za neučiněnou a webové rozhraní takovou objednávku nepřijme, o čemž bude osoba provádějící objednávku informována. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu teprve kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, spolu se zasláním platebních údajů k úhradě Splátek, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Odesláním objednávky se pevně určí podmínky prvního a případně i dalších navazujících Nákupů zboží na splátky, konkrétně Produkt, Premium, Doporučená měsíční úhrada a Cena dopravy.

Odesláním objednávky kupujícím a jejím následným potvrzením prodávajícím nedochází k uzavření kupní smlouvy a prodávající není ještě povinen dodat kupujícímu Zboží uvedené v odeslané objednávce a současně z učiněné objednávky kupujícímu nevznikají žádné povinnosti.

Kupní smlouva, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat Produkt objednaný kupujícím, je uzavřena momentem, kdy jsou splněny tyto podmínky: (i) prodávající potvrdil kupujícímu přijetí řádně vyplněné objednávky a (ii) kupující uhradil do 30 dnů jednu či více Splátek v souhrnné výši vyšší či rovné Doporučené měsíční úložce.

NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN DODAT KUPUJÍCÍMU PRODUKT DLE KUPNÍ SMLOUVY A KUPUJÍCÍ JE POVINEN UHRADIT KUPNÍ CENU A PRODUKT OD PRODÁVAJÍCÍHO ŘÁDNĚ A VČAS PŘEVZÍT.

Prodávající je povinen dodat Produkt ve lhůtě 10 pracovních dnů od potvrzení Místa dodání Kupujícím. K potvrzení místa dodání je kupující vyzván prodávajícím elektronickou poštou nejpozději do 2 pracovních dnů po úhradě Kupní ceny. Vlastnické právo k Produktu přechází na kupujícího okamžikem převzetí Produktu kupujícím. Nedojde-li k potvrzení místa dodání, Prodávající bezplatně uschová Produkt pro pozdější expedici. O expedici nevydaného Produktu může Kupující zažadat kdykoliv, a Prodávající je povinen dodat ve lhůtě 10 pracovních dnů. Více nevydaných kusů Prodávající automaticky sloučí do jedné zásilky, pokud to přepravní podmínky dovolí.

Za okamžik připsání Úložky na účet prodávajícího se v případě standardního bezhotovostního převodu považuje ten z níže uvedených okamžiků, který nastane dříve

  • okamžik, kdy je prodávajícímu technickými prostředky (e-mailovou zprávou) doručena informace Banky o připsání Úložky,
  • okamžik, kdy přijetí Úložky bylo prodávajícím identifikováno při pravidelné kontrole bankovního účtu prostřednictvím internetového bankovnictví Banky. Kontrola probíhá každý všední den mezi 13:00 a Rozhodným časem.

Pokud se prodávající dozví o tom, že služby internetového bankovnictví, případně emailové notifikace o pohybech na účtu nejsou funkční, provádí kontrolu plateb v každý takový den mezi 13 a Rozhodným časem osobně na pobočce příslušné banky nebo telefonicky prostřednictvím k tomu určené telefonické služby banky.

O okamžiku připsání každé Úložky na účet prodávajícího, je prodávající povinen kupujícího informovat elektronickou poštou do 2 hodin od zjištění této skutečnosti v souladu s výše uvedenými pravidly kontroly plateb.

Po přijetí Splátky vystavuje prodávající kupujícímu do 14 dnů ale zároveň nejpozději v poslední den měsíce daňový doklad k přijaté platbě a zpřístupní jej kupujícímu ke stažení prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

V okamžiku, kdy Splátkou dojde k odkoupení do té doby zbývající Neodkoupené hmotnosti drahého kovu z Produktu prodávající daňový doklad k přijaté platbě nevystavuje, ale do 14 dnů, a zároveň nejpozději v poslední den měsíce, vystaví souhrnný daňový doklad a zpřístupní jej kupujícímu ke stažení prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

IV. Uzavření navazující kupní smlouvy

V okamžiku, kdy prodávající přijme od kupujícího Přeplatek, a za předpokladu, že ani jedna ze stran neinformuje druhou stranu elektronickou poštou 10 a více pracovních dnů před přijetím Přeplatku o tom, že již nemá zájem o sjednání dalšího Nákupu zboží na splátky, dojde automaticky k uzavření nové kupní smlouvy se stejnými parametry (s výjimkou Premia, je-li sjednáno jiné Premium pro první a jiné pro druhý a další nákup) a Přeplatek je započítán jako první Splátka novému obchodnímu případu Nákupu zboží na splátky.

Pokud kterákoliv ze stran dle předchozího odstavce oznámí druhé straně, že o sjednání dalšího Nákupu již nemá zájem, Přeplatek se vrací kupujícímu.

V. Platební podmínky

Úložky kupující zasílá prodávajícímu bezhotovostně v českých korunách převodem na účet prodávajícího č. 5804751582 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);

Kupující je povinen při poukázání Úložky označit platbu unikátním variabilním symbolem, který je uveden v potvrzení Objednávky. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před převzetím Produktu.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud součet Splátek za poslední tři po sobě jdoucí měsíce je nižší než Doporučená úložka nebo když do 24 měsíců od přijetí první Splátky nedojde k úhradě Kupní ceny.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy 120 dní od vyhlášení mimořádné situace. Oznámení o mimořádné situaci musí být zveřejněné na webových strankách a prodávající o jejím vyhlášení musí informovat kupujícího elektronickou poštou. Toto opatření je zavedeno zejména s ohledem na nepředvídatelné situace jako jsou legislativní změny a další, v jejichž důsledku bude potřeba ukončit stávající otevřené obchodní případy a případně uzavřít nové kupní smlouvy.

V případě zániku kupní smlouvy odstoupením od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se postupuje jedním ze dvou následujících způsobů na základě 1) hodnoty součtu dosud uhrazených Splátek (dále jen Součet splátek) a 2) hodnoty těmito Splátkami odkoupené hmotnosti slitku (dále jen Aktuální hodnota), přičemž hodnotou se myslí součin odkoupené hmotnosti, nejbližšího vyhlášeného London Fixu přepočteného do českých korun kurzem ČNB a koeficientu 1,02.

Je-li Aktuální hodnota vyšší než Součet splátek, má Kupující mimo vrácení plné výše Splátek nárok na paušální náhradu zhodnocení ve výši rozdílu Aktuální hodnoty a Součtu splátek. Částku ve výší uhrazených Splátek navýšenou o paušální náhradu zhodnocení, je prodávající povinen vrátit kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Je-li Aktuální hodnota nižší než Součet splátek, má Prodávající nárok na paušální náhradu nákladů spojených se zajištěním plnění na základě kupní smlouvy, ve výši rozdílu Součtu splátek a Aktuální hodnoty. Prodávající je oprávněn započíst částku náhrady nákladů/smluvní pokuty, na níž mu vznikne nárok v souladu s těmito obchodními podmínkami, proti Splátkám uhrazených kupujícím. Částku ve výší Součtu splátek sníženou o smluvní pokutu je prodávající povinen vrátit kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

VII. Záruka

Na zboží se vztahuje záruka na výrobní vady v délce 12 měsíců, tato záruka se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením zboží, nesprávným zacházením se zbožím atp. Práva z vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Případně zjištěné vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.

VIII. Dodací podmínky

Kupující a prodávající se kdykoli mohou dohodnout na změně kupní smlouvy, včetně změny dodací lhůty, výměny objednaného Produktu za jiné atd. Změnu kupní smlouvy jsou povinny prodávající a kupující sjednat emailem prostřednictvím emailových adres, které si pro tento účel vzájemně vyměnili při uzavírání kupní smlouvy.

Zboží je dodáváno s certifikáty pravosti. U zlatých slitků do 100 gramů včetně je certifikát zataven v ochranném obalu slitku. U zlatých slitků nad 100 gramů je certifikát dodáván samostatně. U stříbrných slitků se certifikát nedodává.

Prodávající je povinen průběžně nakupovat Zboží a fyzicky jej alokovat ve svých prostorách nebo smluvně zajištěných prostorách třetích stran tak, aby v každý den hmotnost jednotlivých drahých kovů fyzicky v držení Prodávajícího byla vyšší nebo rovna celkové odkoupené hmotnosti drahých kovů, ke dni 10 pracovních dnů předcházejícímu, ze všech Nákupů Produktu na splátky, které Prodávající realizuje, a u kterých nedošlo k převzetí Produktu. Pozn. Drahé kovy odpovídající odkoupené hmotnosti na základě všech splátek z daného dne musí Prodávající fyzicky alokovat do 10 pracovních dnů.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího nebo registrovaného uživatele, které zadá v objednávce či při registraci uživatele na webovém rozhraní pro účely jednání o uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 13.10.2014, poslední úprava byla provedena dne 13.10.2014

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Pokud výše uvedené Podmínky nestanoví jinak, řídí se příslušné právní vztahy ustanoveními platného Občanského zákoníku.

XI. Příklady

Spořící plán 31M12, Produkt zlatý slitek o hmotnosti 31.1g, ryzosti 999.9, Premium 8% na první slitek, 9% na druhý a další slitek, doporučená měsíční úhrada: 3000,- Kč.

Přehled úložek:

Datum a čas přijetí platby Úložka London Fix datum London Fix cena Denní nákupní cena Odkoupená hmotnost Splátka Přeplatek
A1 1.10.2014 13:00 6 000 Kč 1.10.2014 851,506 919,626 6,524 g 6 000 Kč 0 Kč
A2 2.10.2014 15:00 6 000 Kč 3.10.2014 843,732 911,231 6,584 g 6 000 Kč 0 Kč
A3 6.10.2014 09:00 15 000 Kč 6.10.2014 840,987 908,266 16,514 g 15 000 Kč 0 Kč
A4 11.10.2014 12:00 6 000 Kč 13.10.2014 858,016 926,657 6,474 g 1 372 Kč 4 628 Kč
Kupní cena 28 372 Kč

Přeplatek zakládá nový Nákup Produktu na splátky.

Datum a čas přijetí platby Úložka London Fix datum London Fix cena Denní nákupní cena Odkoupená hmotnost Splátka Přeplatek
B1 11.10.2014 12:00 4 628 Kč 13.10.2014 858,016 926,657 4,994 4 628 Kč 0 Kč
B2 14.10.2014 10:00 6 000 Kč 14.10.2014 863,323 941,022 6,376 6 000 Kč 0 Kč

U úložky A2 se pro denní cenu použil London Fix ze dne 3.10.2014, protože Úložka byla připsána po Rozhodném čase.

U Úložky A4 se pro denní cenu použil London Fix ze 13.10.2014, protože šlo o nejbližší vyhlášený London Fix po přijetí Úložky. Úložkou bylo odkoupené zbývající neodkoupené množství drahého kovu a došlo tedy ke splacení celého slitku. Část úložky odpovídající hmotnosti nad rámec slitku, tedy Přeplatek, byl použit jako první splátka dalšího obchodu, který byl automaticky založen s odlišným Premiem.

Celková kupní cena slitku v Nákupu A je 28 372,- Kč

U Úložky B2 se pro výpočet Denní nákupní ceny poprvé použilo Premium pro druhý a další Nákup. U Splátky B1, která vznikla Přeplatkem u Nákupu A se ještě použilo Premium z Nákupu A.

Nejlevnější. 2 roky na trhu. Přes 600 zákazníků. 100% spokojenost.

Internetové stránky investicnizlato.cz provozuje InvestičníZlato.cz s.r.o., IČ: 047 51 582

Obsah těchto stránek nelze v žádném případě brát jako investiční doporučení. Uveřejněné články je třeba vnímat pouze jako subjektivní názory zaměstnanců společnosti InvestičníZlato.cz s.r.o. Mějte vždy na paměti, že při nákupu investičního zlata a stříbra jste vystaveni riziku ztráty. Cena zlata i stříbra roste a klesá v závislosti na stavu světových trhů.